วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เมฆหมอกและฝน เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2553
..............................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้อง
สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายการเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ การเกิดหมอก น้ำค้าง และลูกเห็บ รวมทั้งผลของปรากฏการณ์เหล่านี้

สาระสำคัญ
บรรยากาศของโลก เมื่อได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน และความชื้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสังเกตและอธิบายชนิดของเมฆได้
2. นักเรียนทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง และลูกเห็บได้
3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลปรากฏการณ์การเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง
และลูกเห็บได้
4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอธิบายความชื้น ความดันอากาศ และผลของการ
เปลี่ยนแปลงได้

สาระการเรียนรู้
- เมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง และลูกเห็บ
- ความชื้นของอากาศ ความดันบรรยากาศ และผลของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร้องเพลง สายฝน พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการเปียกฝนเล็กน้อยเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย
เพลง สายฝน
ซ่า ซ่า ซ่า ฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย เด็กๆหลบฝนกันหน่อย (ซ้ำ)2. ครูนำภาพเมฆ หมอก ฝน มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ว่า เมฆ หมอก ฝน คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำการทดลองเรื่อง การเกิดเมฆ หมอก ฝน โดยให้
แต่ละกลุ่มเทน้ำเดือดลงในบีกเกอร์ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในบีกเกอร์ แล้วบันทึกผล ลงใน
ใบงานที่ 1 เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก ฝน แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดเมฆ
หมอก ฝน

กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการทำงานกลุ่ม
2. การตรวจผลงาน
-แบบบันทึกผล
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์
- ความอยากรู้อยากเห็น
- ความซื่อสัตย์
- การยอมรับฟังความคิดเห็น

เครื่องมือประเมินผล
1. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
2. แบบประเมินผลงาน
3. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%
2. การตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก ฝน
2. ใบความรู้
3. power point เรื่อง การเกิดเมฆ
4. เพลง


บันทึกหลังสอน
...............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
.............................................................................
...............................................................................
..............................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น